Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Szanowni Państwo, na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1399) Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz, zawiadamia o wprowadzeniu ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjętej przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz uchwałą nr XX/99/15 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku. Został opracowany również nowy wzór deklaracji umożliwiający prawidłowe naliczenie w/w opłaty oraz podjęto uchwałę nr XX/98/15 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym od roku 2016 ulegają zmianie zasady ustalania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyżej wymienionych nieruchomościach:

1. Wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości:
a. 352 złotych za rok – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
b. 428 złotych za rok – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Obowiązuje nowy wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 lutego 2016 r.
4. Ryczałtową roczną stawkę opłaty należy uiszcza się w dwóch ratach płatnych z dołu w terminach
do 30 czerwca i 30 grudnia.
5. Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżenie za okresy, w których
wywóz odpadów nie był świadczony. Po złożeniu nowej deklaracji wszelkie wpłaty za odbiór odpadów
komunalnych dokonane w 2016 r. według dotychczasowego stanu prawnego, zostaną zaliczone
na rzecz nowej zryczałtowanej opłaty.
6. Ryczałtową roczną stawkę opłaty uiszcza się niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
Organizacja odbioru odpadów z nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz harmonogramem dostępnym na stronie internetowej http://www.radziechowy-wieprz.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow oraz w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.
Uwaga:

Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.
W ramach postępowania, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wypadku zmieniła się metoda naliczania i stawka opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.

Podjęte uchwały wraz z nowym wzorem deklaracji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz – http://bip.radziechowy-wieprz.pl oraz w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz. Deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz osobiście lub przesłać drogą pocztową.

Szczegółowych informacji na temat odpadów komunalnych udzielają pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz w pokoju nr 02 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, bądź pod nr tel: 33 860 15 74.

Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać z  link

//źródło link – Urząd Gminy Radziechowy -Wieprz