W dniu 15 marca 2015 r. o godz. 9:15 w Domu Ludowym odbyło się zebranie wiejskie. Dokonano otwarcia i stwierdzenia prawomocności obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz – Macieja Mikę. Następnie nastąpiło przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego. Na zebraniu należało powołać Komisję Skrutacyjną, której celem było prawidłowe przeprowadzenie głosowania w wyborach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Komisja Skrutacyjna jak podkreślił Wójt powinna składać się z minimum 3 osób niekandydujących na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. Do Komisji Skrutacyjnej mieszkańcy zgłosili następujących kandydatów: Świniańskiego Jacka, Chowaniec Ewę oraz Pawele Dominika. Skład Komisji Skrutacyjnej zgodnie ze Statutem Sołectwa Juszczyna został przegłosowany większością głosów. 3 osoby wstrzymały się od głosu. Członkowie Komisji Skrutacyjnej ukonstytuowali się oraz wybrali spośród swoich członków przewodniczącego w osobie pana Jacka Świniańskiego.

Pan Wójt przeszedł do 5 punktu porządku obrad zebrania wiejskiego, czyli wyborów Sołtysa i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sołtysa. Jako pierwszego kandydata zgłoszono osobę obecnego Sołtysa – pana Syguta Mieczysława, który wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie zgłoszono pana Syguta Marcina, który również zgodził się kandydować. Zgłoszono kandydaturę pana Kozioł Kazimierza – podziękował za zaufanie i nie wyraził zgody na kandydowanie, pana Krutak Andrzeja – nie wyraził zgody, pana Murański Marek – nie wyraził zgody, pana Syc Krzysztofa – nie wyraził zgody, pani Goły Czesława – nie wyraziła zgody. Następnie Pan Wójt spytał czy mieszkańcy chcą jeszcze kogoś zgłosić na kandydata
i wobec braku odzewu poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeczytanie Regulaminu Głosowania co pan Świniański uczynił. Poproszono kandydatów o powiedzenie kilu słów o sobie. Stwierdzono, że obecnego Sołtysa wszyscy znają. Z kolei Pan Sygut Marcin przedstawił swoją osobę powiedział, że mieszka w Juszczynie i pracuje w Juszczynie w szkole, udzielał się 4 lata w Radzie Sołeckiej, ma żonę i troje dzieci.

Następnie przystąpiono do wydawania kart do głosowania na Sołtysa. Pan Świniański poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej. Zgłoszono następujących kandydatów: pan Piela Julian – zgodził się, pan Staniak Jan – nie wyraził zgody, pani Polak Rozalia – wraziła zgodę na kandydowanie, pan Piela Kazimierz – nie zgodził się, pan Kozieł Kazimierz – nie zgodził się, pan Bąk Andrzej – zgodził się, pan Temel Krzysztof – nie zgodził się, pan Syc Krzysztof – nie zgodził się, pan Dzięcioł Łukasz – zgodził się i pan Krutak Andrzej – zgodził się. Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zamknął listę kandydatów oraz poprosił o przegłosowanie kandydatów. Cała zgłoszona piątka tj. Bąk Andrzej, Dzięcioł Łukasz, Krutak Andrzej, Piela Julian i Polak Rozalia została przegłosowana większością głosów. Nikt nie był przeciw, wstrzymało się odpowiednio wobec kandydatury Bąk Andrzeja – 3 osoby, Dzięcioł Łukasza – nikt, Krutak Andrzeja – 0 osób, Piela Juliana – 1 osoba, Polak Rozalii – 0 osób. Pan Świniański przypomniał jak należy prawidłowo zaznaczyć swoje głosy
i poinformował, że Komisja Skrutacyjna pieczętuje obecnie wszystkie karty do głosowania.

W międzyczasie Wójt Maciej Mika oddał głos Radnemu Powiatowemu Janowi Witkowskiemu, mieszkańcowi Juszczyny. Radny pogratulował mieszkańcom Juszczyny za dużą frekwencję na zebraniu wiejskim i podziękował za jego wybór na Radnego Powiatowego. Nawiązując do swojej ostatniej 4 letniej kadencji, podkreślił, że był jedynym Radnym w powiecie żywieckim z Gminy Radziechowy-Wieprz, a mimo to uważa tę minioną kadencję za szczególnie udaną. Podał, że w całym powiecie wydano około 90 milionów zł na drogi i mosty. Obecnie są oznaczane i weryfikowane są dziury w drogach przez inspektorów Powiatowego Zarządu Dróg np. na drodze powiatowej 1425S. Drogi mają być naprawione do początku czerwca br. Droga powiatowa w Wieprzu i Juszczynie szczególnie niszczeje po jest nią obecnie prowadzony objazd do Żywca. Będzie robiony także most w Bystrej. Pan Witkowski wspomniał, że mamy w powiecie 100 tyś. przeznaczone na czyszczenie rowów.

Pan Witkowski chciał zdementować plotki, jakoby nic się nie działo w kierunku budowy szpitala w Żywcu. Do końca kwietnia ma być znany wykonawca i sprzęt budowlany powinien wjechać w maju na teren budowy. Kontrakt na szpital to około 50 milionów
i chcemy go powiększyć do 70 mln. Partner kanadyjski będzie chciał się ubiegać o kontrakt 10-letni, bo oni też chcą mieć jakieś zabezpieczenie wchodząc w partnerstwo publiczno-prywatne. Pan Witkowski ubolewa, że ze strony władz centralnych w sprawie budowy szpitala samorząd żywiecki nie otrzymał żadnej pomocy. Jego budowa jest zasługą tylko samorządu żywieckiego. Radny Witkowski poinformował również, że budowa mostu na Sole w Żywcu skończy się do 10 czerwca wg zapewnień burmistrza Żywca Antoniego Szlagora. Wtedy skończy się uciążliwy dla mieszkańców objazd do Żywca przez Wieprz i Juszczynę.

Pan Wójt podziękował panu Witkowskiemu za wystąpienie i zaczęło się głosowanie. Z listy obecności wynikało, że na zebraniu jest 109 mieszkańców Juszczyny, jednakże okazało się, iż jedna osoba zapomniała wpisać się na listę i musiała tego dokonać teraz, ponieważ w przeciwnym przypadku zabrakło by kart do głosowania.

W międzyczasie Sołtys poprzedniej kadencji został poproszony przez Wójta
o przedłożenie zgromadzonym informacji ze swojej działalności. Sołtys podziękował mieszkańcom za liczne przybycie na zebranie, jaszcze raz powitał Wójta Mikę
i przedstawicieli Rady Gminy z przewodniczącym Piotrem Pielą na czele oraz Radnego Powiatowego Jana Witkowskiego i panią Sekretarz Jadwigę Górną oraz innych miłych gości

Sołtys rozpoczął sprawozdanie ze swojej działalności od przedstawienia wykorzystania funduszu sołeckiego za rok 2014, który został wykorzystany do wykończenia chodnika i wyjścia głównego szkoły. Natomiast fundusz sołecki za 2015 r. został przekazany zgodnie z wolą mieszkańców na zakup sprzętu pożarniczego. W ubiegłym roku wiele zostało zrobione. Mieliśmy w lipcu 2014 powódź i było dużo strat. Sołtys brał udział w wizjach
w terenie i przy sporządzaniu protokołów. Część szkód została naprawiano niezwłocznie np. kładki, reszta była robiona w późniejszym czasie. Kto chciał to widział co było robione. Sołtys dodał, że wszystko to było robione we współpracy z radnymi. Sołtys uczestniczył także w sesjach Rady Gminy. Pomagał w nadzorowaniu odśnieżania, głównie dróg bocznych.

Pan Wójt podziękował za sprawozdanie Sołtysowi i poprosił przewodniczącego Świniańskiego o odczytanie wyników wyborów na Sołtysa. Na zebraniu wiejskim było 110 mieszkańców, udział wzięło 110 mieszkańców, kart do głosowania wydano 110, głosów ważnych 107, głosów nieważnych 3. Pan Sygut Marcin otrzymał 33, pan Sygut Mieczysław otrzymał 74 głosy i wybrano go w wyniku tajnego głosowania na Sołtysa wsi Juszczyna. Mieszkańcy wynik wyborów przywitali brawami. Nowo wybranemu Sołtysowi pogratulował Wójt Maciej Mika i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela. Sołtys podziękował zgromadzonym za wybór. Protokół z wyboru Sołtysa jest załącznikiem do powyższego protokołu.

Pan Wójt nakazał przejście do punktu 6 porządku obrad – wyborów członków Rady Sołeckiej. Krótko jeszcze raz wyjaśniono jak głosować zgodnie z regulaminem i przystąpiono do wydawania kart do głosowania. W międzyczasie Sołtys przypomniał, że mikrofony
i sprzęt nagłaśniający został zakupiony dzięki panu Jackowi Świniańskiemu. Przystąpiono do głosowania.

Po zabraniu urny celem przeliczenia głosów Pan Wójt zaczął przedstawiać bieżące informacje ze swojej działalności. W kończącym się tygodniu odbyła się wizja dróg uszkodzonych po budowie kanalizacji w miejscowościach Radziechowy i Przybędza.
W następnym tygodniu odbędzie się wizja w Juszczynie i w pozostałych sołectwach,
a w piątek Pan Wójt będzie gościł w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Jesteśmy u progu pozyskiwania funduszy z programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest do wzięcia ok. 3 mln. zł na drogi gminne. W przypadku dróg możemy także skorzystać
z programu ochrony gruntów rolnych, który pozwala na wykonanie dróg dojazdowych do pól. Wójt pragnie także zaangażować się w budowę kompleksu sportowego w Juszczynie
i w miarę możliwości skorzystać ze wszystkich dostępnych środków. Na początku marca Wójt był w Urzędzie Wojewódzkim i otrzymał promesę na realizację zadania – wykonania drogi zniszczonej w czasie powodzi na Czwarciznę. Z 26 zadań ze szkód powodziowych otrzymaliśmy promesę na wykonanie 4 zadań na kwotę 570 tyś. To jest bardzo mało i Wójt wysłał pismo o większą pomoc i może coś jeszcze w maju czy czerwcu nam przyznają. Jeśli chodzi o naprawę drogi na Kępke to jest to droga prywatna, przebiegająca przez działki prywatne. Wydatkowanie pieniędzy na mienie, które nie jest mieniem gminnym jest naruszeniem prawa. Chcąc myśleć o kompleksowej naprawie najpierw Gmina musi tą drogę przejąć i jest to proces długotrwały. W miarę możliwości droga ta zostanie poprawiona, żeby była bardziej przejezdna.

Dużym problemem jest nieuregulowany stan własności dróg. Gmina ma bardzo dużo dróg we władaniu, które nie są własnością Gminy i musimy je odśnieżać, oświetlać
i naprawiać, a teoretycznie według interpretacji Urzędu Wojewódzkiego nie mamy do tego prawa. Drogi będące wspólnotami – Gmina może je zasiedzieć, ale każdorazowo podział geodezyjny tych działek kosztuje 1 900 zł. Pani Maria Wrzeszcz zgłosiła uszkodzenie po budowie kanalizacji drogi na działce nr 3060/2. Pan Wójt odpowiedział, że będzie ona oglądania w czasie planowanego objazdu uszkodzonych w wyniku budowy kanalizacji dróg
w Juszczynie.

Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki wyborów do Rady Sołeckiej. Na zebraniu wiejskim było 110 mieszkańców uprawnionych do głosowania, udział wzięło 110 mieszkańców, kart do głosowania wydano 110, głosów ważnych 109, głosów nieważnych 1. Pan Bąk Andrzej otrzymał 78 głosów, pan Dzięcioł Łukasz – 83, pan Krutak Andrzej- 81, pan Piela Julian – 97, pani Polak Rozalia – 90 i te osoby zostały wybrane do Rady Sołeckiej. Protokół z wyboru Rady Sołeckiej jest załącznikiem do powyższego protokołu.

Następnie Wójt Mika poprosił o pytania do siebie.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Damian Dudys. Przywitał Wójta i członków Rady Gminy i podjął temat budowy boiska w Juszczynie. Radny Dudys przypomniał, że został przeprowadzony przetarg na projekt boiska sportowego w Juszczynie o wartości 50 tyś., ale przez Radę Gminy poprzedniej kadencji i Wójta Grzegorza Figurę zostały środki na budowę boiska odebrane. Pan Dudys przywitał nowego prezesa klubu sportowego – Bogumiła Dyrcza. Wójt ucieszył się z zaangażowania Radnych w kierunku budowy boiska sportowego, ale niestety z obecnego budżetu Gminy nie zrobimy niestety żadnego boiska. Radni
i mieszkańcy Juszczyny powinni znaleźć środki zewnętrzne na ten cel – wtedy Gmina przy Pomocy Radnych zabezpieczy środki na wkład własny.

Pan Stanisław Piela zwrócił uwagę na zniszczoną drogę w okolicach ronda
w Juszczynie oraz zdewastowany przystanek autobusowy.

Pani Krystyna Goły zwróciła uwagę, że spada produkcja rolna w sołectwie, natomiast odbywa się produkcja dzieci, u tych co nie gospodarują w polu.

Pani Maria Nikiel zwróciła uwagę, że z Pomocy GOPS-u korzystają niekoniecznie najbiedniejsi. Pracujący na czarno dostają zapomogi, żywność oraz piją. Zapytała, czy zarobki w gminie sięgają rzędu 10 tyś. Radnych zapytała o podniesienie swoich diet. Czemu w Naszej Gminie nie ma dotacji do solarów, do C.O. oraz pojemników na odpady. Czemu Rada Gminy obniżyła Wójtowi pensje, jednocześnie podwyższając sobie diety? Wójt odpowiedział: odnośnie solarów Gmina chce wprowadzić pilotażowy program odnośnie ogniw fotowoltaniznych, aby ograniczyć rachunki za energię elektryczną do obiektów gminnych
i szkół. Gmina powinna przyjąć program ograniczenia niskiej emisji: promować pompy ciepła, ekologiczne kotły itp. Pan Wójt odniósł się również do swojej pensji jak i pensji pracowników – nikt w Gminie nie zarabia 10 tyś. zł .Doświadczeni pracownicy zarabiają około 3 tyś zł brutto. Wójt nawiązał także do pensji pani Elżbiety Kosiec – kierownika Gminnego Zarządu Oświaty – mianowicie pani kierownik pisała projekty unijne i z tych pieniędzy otrzymywała wyższe wynagrodzenie np. za rok 2013 około 126 000 brutto rocznie. Co do działania GOPS-u: musimy kierować się faktami i jeżeli ktoś oszukuje przedstawiając swoją sytuację materialną to należy o tym GOPS poinformować. Na pytanie kiedy Wójt przyjmuje strony padła odpowiedź, że każdorazowo w poniedziałek od godz. 14 do godz. 16, a jeśli komuś ten termin nie odpowiada to może się umówić z nim telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela. Nawiązując do pytania  pani Nikiel o podwyższenie diet dla Radnych powiedział, że Rada Gminy wybrana
w demokratycznych wyborach spotkała się 7 razy na sesjach. Najważniejszą rzeczą było uchwalenie budżetu. Natomiast na komisjach budżetowych większość Radych stawiło się
6-krotnie. Było to około 70 godzin. W budżecie szukano wszelkich punktów gdzie były nadwyżki. Dodaje, że nigdzie nie zostały obcięte pieniądze na wydatkowanie. Obniżki dotyczyły przede wszystkim wydatkowania na mienie. Do tej pory było 10 ryczałtów na samochody, Rada zgodziła się na 3 ryczałty, z czego obecnie Wójt korzysta z 1. Rada Gminy nie zgodziła się na dodatki specjalne dla pracowników za wykonywanie zadań specjalnych – dodatkowych. Te pieniądze zostały przeznaczone na drogi. Gmina na koniec ubiegłego roku była zadłużona na 7 mln. zł. Rada Gminy także złożyła kilka wniosków o obniżenie pensji na stanowiskach kierowniczych i dodatków funkcyjnych, by Gmina wróciła do normalności.
Z 3 etatów dla radców prawnych pozostawiono 1 – dla nowego radcy na umowę-zlecenie. Następnie Przewodniczący Piela oddał głos Stanisławowi Orlińskiemu – Przewodniczącemu Komisji Budżetu.

Pan Orliński odniósł się do pensji Wójta – powiedział, że pensja Wójta nie jest jak niektórzy sugerowali głodowa. Część Radnych z mojej inicjatywy ustaliła, że pensja Wójta nie będzie wyższa niż 80 tyś. brutto. Teraz Rada pracuje całkiem inaczej – trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, bardzo dużo dni. Jeśli Radny przepracuje 70 godzin to dostanie 700 zł, czyli tylko 10 zł za godzinę. Pani Nikiel odpowiedziała – „To jest zaszczytna funkcja”. Przewodniczący Orliński odpowiedział: Radny bierze urlop by uczestniczyć w sesjach, kiedyś było inaczej, pracowaliśmy w zakładach i dostawaliśmy normalną pensję, mieliśmy delegację. Jest dużo pracy i zrobiliśmy na normalnym poziomie co inni mają, a nawet niżej. Może to jest dla niektórych dużo, ale dla pana Orlińskiego co widzi ile Radni poświęcają swojej pracy
i czasu to niewiele. Kto prowadzi działalność gospodarczą to sobie z tego zdaje sprawę. Z sali padło nawiązanie dla Radnych z Koszarawy – Przewodniczący Orliński odpowiedział, że w Gminie Koszarawa mieszka znacznie mniej mieszkańców. Są organizacje społeczne, kluby sportowe, gdzie Radny jako mieszkaniec oddaje swoje pieniądze. Więcej oddaje niż dostaje.

Następnie głos zabrał były Radny Gminy – pan Jan Staniak, który poczuł się urażony, że Radny Damian Dudys pominął jego osobę w czasie swojej wypowiedzi odnośnie budowy boiska sportowego w Juszczynie. Pan Staniak jako Radny jest jak najbardziej za budową boiska, natomiast działając w Radzie Gminy nie mógł być działaczem i nie mógł być
w żadnym zarządzie. Zabolało go, że pan Damian Dudys na sesji powiedział publicznie, że pan Staniak brał pieniądze od ludzi przy załatwianiu spraw notarialnych dot. budowy boiska. Pan Staniak mówi, że pomagał przy załatwianiu niektórych spraw, ale nie brał za to pieniędzy i nie pozwoli swoją osobą pogardzać publicznie. Radny Dudys odpowiedział: lepiej, żeby pan nie usłyszał prawdy. Na to Staniak: wszystkie dokumenty są w Gminie. Przerwał im Radny Witkowski: jeśli macie panowie jakieś dokumenty to udajcie się z nimi do sądu.

Następnie pan Stanisław Piela zadał pytanie odnośnie podłączania się do kanalizacji domów należących do Ślązaków. Wójt odpowiedział: do piątku 13.03.2015 r. był czas do złożenia wniosków odnośnie przyłączania się do kanalizacji. Jeśli będzie to możliwe
i uzasadnione ekonomicznie to każdy kto złożył taki wniosek zostanie przyłączony
do kanalizacji w terminie do października 2015 r.

Sołtys Sygut mówi, że o drogach dyskutujemy od co najmniej 8 lat. Dużo dróg częściowo gruntowych jest użytkowana przez ludzi, którzy nie są ich właścicielami. Należy zrobić listę, tych ludzi którzy budowali te drogi i się do nich dokładali. Niektóre drogi nie mają numerów. 4 drogi mamy, które nie są tam gdzie mają być: droga z Placu Pielów nie ma numeru i nie jest wspólnota, druga droga między Ligockim a Krzysztofem Sycem, 3 droga między panem Jurą a panem Kozłem, 4 droga na Kępke.

Następnie głos zabrał Radny z Juszczyny – Czesław Kubień. Przystąpił on do sporządzenia spisu dróg na terenie naszego sołectwa, ustala stan prawny tych dróg
w Urzędzie Gminy, dokonuje opisu każdej drogi. Kontynuując działania pana Jacka Świniańskiego odnośnie ustalenia stanu prawnego drogi na Kępke. Należy ustalić wszystkich współwłaścicieli działek pod tą drogę – których jest około 500. W tym samym czasie idzie procedura geodezyjna. Inną drogą, którą Radny Kubień się zajmuje to droga z Placu Pielów. Swoje ustalenia i mapę przedstawi na najbliższym spotkaniu Rady Sołeckiej.

Pan Wójt dodał, że mamy w Gminie 1700 działek o nieuregulowanym stanie prawnym, który należy sukcesywnie porządkować, a cala procedura jest bardzo czasochłonna. Przewodniczący Piela dodał, że najprostszym rozwiązaniem i najszybszym jest zrzeczenie się działki na rzecz Gminy.

Następnie zabrał głos pan Jacek Świniański. Spytał, czy pracownicy Urzędu Gminy będący poza godzinami pracy na zebraniach wiejskich będą mieć za to zapłacone. Na pewno nie. Dlatego też, jeśli chodzi o publikacje na temat pensji urzędników należy być ostrożnym np. pani kierownik Gminnego Zarządu Oświaty ściągnęła do Gminy wiele pieniędzy z Unii Europejskiej. Urzędnicy, Wójt oraz Radni czy z tej, czy z innej opcji w swoich działaniach muszą kierować się przepisami prawa. Jeśli chodzi o budowę boiska – to koszt około 2 mln. 150 tyś. Pan Świniański wraz z panem Julianem Pielą byli w Gminie Ślemień, gdzie koszt budowy ujęcia wody to około 170 tyś. zł. Juszczyna została ostatnią wioską, która nie ma wodociągu komunalnego. Juszczynianie są przedsiębiorczy i mają własne studnie, rurociągi, ale nie mamy pewności czy woda w tych sieciach spełnia odpowiednie normy.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest przewidziane miejsce budowy ujęcia wody – mianowicie w Cichym.

Zabrał głos Wójt Mika wodociągu nie ma Juszczyna, Brzuśnik, Bystra. Bystra ma już wybudowane ujęcie wody. Wójt powiedział, że budowa ujęcia wody wiąże się z budową stacji uzdatniania wody, wodociągu oraz przepompowni. Jeśli jest potrzeba budowy tej infrastruktury to Wójt jak najbardziej wesprze tę inicjatywę, ale muszą się zadeklarować mieszkańcy, którzy będą korzystać z tej sieci. Proszę zgłaszać do Gminy chętnych do podłączenia się do sieci, pamiętając o tym, że będzie to kosztować i potem będzie trzeba korzystać z tej wody i płacić rachunki.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bogusław Michalski. Zaproponował powołanie komitetu ds. budowy wodociągu, tak jak to miało miejsce w Radziechowach. Należało by też oczywiście w Cichym wybudować stację uzdatniania wody, by spełnić wymagania norma jakości wody i mieszkańcy musieliby te wodę pobierać.

Pan Przewodniczący Piela dodał, że jeśli taka spółka powstanie to przyjdzie takiej spółce płacić podatek od budynku stacji uzdatniania wody i od sieci to będzie to kilkaset tyś. zł. Nie można zwolnić z podatku tej spółki.

Pan Julian Piela z kolei dodał, że może w przyszłym roku być tak, że wyjdzie taka ustawa, ze samorządy będą musiały przejąć potoki i rzeki. Boisko sportowe można budować, że środków sołeckich, powoli jak to robią w innych Gminach. Zaapelował o postawienie TOI-TOJ-a w okolicach Orlika przy szkole w Juszczynie, żeby dzieci nie musiały za potrzebą fizjologiczną przebiegać przez ulicę.

Wójt Mika jeszcze raz zaapelował o zgłaszanie się chętnych do podłączanie się do sieci wodociągowej. Im więcej tych ludzi będzie, tym szybciej taka sieć powstanie.

Zebranie, które przebiegało harmonijnie choć trwało dość długo zakończyło się kolo godziny dwunastej. Podziękowano za przybycie wszystkim mieszkańcom oraz zaproszonym gościom.