W dniu 20 września 2015 r. o godz. 9:15 w Domu Ludowym odbyło się zebranie wiejskie. W spotkaniu, któremu przewodniczył Sołtys udział wzięło 59 mieszkańców Juszczyny wraz z Radnymi oraz zaproszeni goście – Radny Powiatu Żywieckiego Jan Witkowski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela, Wójt Gminy Maciej Mika, panią Skarbnik, panie z Koła Gospodyń oraz przedstawicieli organizacji.

Głównym tematem zebrania wiejskiego był podział Funduszu Sołeckiego, którego kwota wynosi 26 571,84. Środki te wyłącznie na zadania własne Gminy. Sołtys zaproponował po konsultacjach z Radnymi i Radą Sołecką aby te środki przeznaczyć na remont Domu Ludowego, ponieważ służy on wszystkim mieszkańcom. Sołtys dodał, że można składać inne propozycje i zaznaczył, że najlepiej ten fundusz przekazać na ten jeden cel i nie rozdrabniać go. Zadanie, które ma być wykonane z tego funduszu powinno być wykonane za te pieniądze w całości. Radny Czesław Kubień poprosił o uzupełnienie porządku obrad o sprawozdanie ze swojej pracy.

Pan Kazimierz Fijak zapytał jakie są szanse na pozyskania składu szlaki koło sklepu GS oraz przedszkola na cele związane np. z organizacją imprez czy festynów. Sołtys odpowiedział, że będziemy o tym jeszcze dyskutować. Pan Homa zapytał co ma być remontowane za te pieniądze. Sołtys odpowiedział, że najlepiej jak powiększymy scenę. Wójt dodał, że fundusz musi być zużyty w roku, dla którego jest przewidziany. Dlatego ryzykowne jest odkładanie jego wykorzystania na następny rok np. czekając na jakiś konkurs z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, co do którego nie mamy pewności, że zostanie ogłoszony. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nie można pozwolić, żeby te środki przepadły, jak to miało miejsce 4 lata temu w Brzuśniku, dlatego remont Domu Ludowego jest dobrym sposobem na wykorzystanie tych środków.

Sołtys oświadczył, że w Juszczynie zawsze te pieniądze zostały wykorzystane w dobrych celach. Następnie przystąpiono do przegłosowania wniosku. Jednogłośnie wniosek  na remont Domu Ludowego został przegłosowany. Nikt nie był przeciw oraz nikt się nie wstrzymał.

Co do działki koło sklepu GS to jest ona własnością spółdzielni GS. Sklep był budowany w 1964 r. Okoliczni mieszkańcy nie zostali o tym poinformowani. Nie jest to działka gminna i dlatego nie można na tym terenie inwestować pieniędzy z funduszu sołeckiego. Ta działka jest nam potrzebna, dodał Wójt, ale obecnie stan prawny jest taki, że jest ten teren własnością GS-u i gmina nic nie może na nim robić. Może uda nam się ten teren przejąć w przyszłości.

Następnie głosu udzielono panu Czesławowi Kubień. Swoje sprawozdanie zaczął on od pytania: gdzie są przedstawiciele Rady Sołeckiej, którzy powinni uczestniczyć w tym zebraniu? Powiedział też, że jest ciężko być Radnym, bo ludzie oskarżają o różne rzeczy i utrudniają prace. Obowiązkiem radnego jest informowanie mieszkańców gminy o tym co robi – art, 23 ustawy o samorządzie gminnym. Dodał, że klub radnych PIS złożył do Wójta wniosek, by strona 2 i 3 gazetki gminnej Nasza Gmina była przeznaczona dla Radnych, by tam mogli pisać swoje artykuły i składać informacje ze swojej działalności. Następnie radny Kubień powiedziały, że jako radny jest członkiem trzech komisji i uczestniczy w obradach czwartej. 3 punktem były zobowiązania jaki pan Kubień złożył na poprzednim zebraniu tj. sporządził spis dróg w Juszczynie i w tej sprawie wystąpił z interpelacją, by Wójt wszczął procedurę przejęcia dróg na własność gminy. Drogi zaznaczył na odpowiednich mapkach, z którymi zainteresowani mogą zapoznać się na jego dyżurach w określonych terminach. W czwartym punkcie radny skupił się na sprawach ludzi starszych. Stwierdził, że nie ma żadnego aktu prawnego dotyczącego seniorów uchwalonego przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz. Był inicjatorem uchwały w sprawie powołania Głównej Rady Seniorów. Opracował projekt statutu Rady Seniorów, który w dwóch sołectwach sąsiednich gmin został przyjęty, za co Kubień dostał pochwałę na sesji rady jednej z gmin. Co stoi na przeszkodzie, by w Juszczynie był klub seniora? Pan Kubień dowiedział się, że w Juszczynie jest  parafialny klub seniora. Klub seniora powinien mieć swój statut, by mógł korzystać z dofinansowania. Otrzymał informację że ze Ślaska profesorowie chcieli tu przyjechać i przeprowadzić badania oraz otrzymał ulotkę, że ze środków rządowych jest do wykorzystania  280 mln. Jeśli chodzi o szkody popowodziowe, to byli z Przewodniczącym Rady Gminy w Krakowie i ustalili, że jeśli zostaną jakieś pieniądze to zostaną przeznaczone na naprawę tych szkód. Zabrała głos pani dyrektor szkoły podstawowej w Juszczynie – Ewa Chowaniec. Pochwaliła działalność pana radnego za to, że stara się podnieść rangę radnego na wyższy poziom i zna się na tym co robi. Wójt natomiast wyjaśnił, że pracownik gminy wykonał na prośbę radnego mapki dróg w gminie, które mogą zostać przejęte na własność gminy. Wójt dodał, że przejęcie drogi na własność gminy jest bardzo trudną sprawą, bo wystarczy, że jedna zainteresowana osoba nie zgodzi się na ten proces. Założenie sprawy np. o zasiedzenie drogi kosztuje 2000 zł + dokumentacja geodezyjna (wypisy i wyrysy z mapy w Wydziale Geodezji w starostwie powiatowym), plus identyfikacja geodezyjna wszystkich działek, które wchodzą w skład tej drogi, plus księgi wieczyste i wychodzi astronomiczna kwota. Jest tych dróg np. w samych Radziechowach około 48. Dlatego też, po rozmowie z sędzią sądu w Żywcu Wójt zaproponował zamiast złożenia osobno na każdą drogę wniosku, jednego wniosku dla każdego sołectwa. Wtedy wystarczy tylko w sądzie na około 5 pytań odpowiedzieć pozytywnie i droga przejdzie na własność gmin. Jest to jednak proces pracochłonny i trudny np.  w gminie Koszarawa przejęcie jednej drogi trwało około 4 lata. Wójt podziękował panu Kubniowi, dodając że czeka nas jeszcze dużo pracy związanej z przeprowadzeniem całego procesu przejmowania dróg.

Odnośnie budowy boiska w Juszczynie to radny Kubień chciałaby podziękować ludziom zaangażowanym w ten proces, zwłaszcza osobom wykonującym prace społeczne na rzecz boiska tj. Janowi Koconiowi, Julianowi Pieli, Andrzejowi Bąkowi i Stanisławowi Polakowi.

Głos zabrał Radny Powiatowy Jan Witkowski. Pogratulował mieszkańcom, że zdecydowali się przekazać pieniądze na remont Domu Ludowego oraz pochwalił działania związane z przejmowaniem przez gminę dróg i poradził, by Rada Gminy przeznaczyła jakieś środki na realizację tego zadania, tak jak robią w powiecie. Poinformował, że w Juszczynie wykonano 300 m nakładki asfaltowej i 22 m2 asfaltu na moście na Kępce oraz poprawiono wjazdy na posesje i wyczyszczono rowy w obrębie tej inwestycji. W całej gminie Radziechowy-Wieprz powiat na remonty dróg wydał ok. 1 mln zł np. między Bystrą a Brzuśnikiem, Wajdówka, będzie robiony mur oporowy w Bystrej. Jeśli chodzi o szpital w

Żywcu, to jest podpisana umowa między starostwem a firmą, która ma wejść na teren budowy w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Starosta był w Warszawie i zabiega o to, by firma ta weszła na teren budowy jak najwcześniej. Most na Sole ma być gotowy na 10 października- inspektor nadzoru stwierdził, że są 33 usterki, które mają być jak najszybciej poprawione.

Następnie poprosił o głos pan Jan Staniak, który w  odniesieniu do wystąpienia pana Kubnia powiedział, że zasługi w budowie boiska ma przede wszystkim Damian Dudys, a także – Ochotnicza Straż Pożarna, Spółka Leśna, Wójt i inni radni.

Wójt dodał, że jutro tj. 21 września będzie spotkanie na terenie budowy boiska w celu ustalenia przebiegu granicy działek przy rowie melioracyjnym znajdującymi się w ww. terenie z zainteresowanymi mieszkańcami.

Radny Damian Dudys powiedział, że duże zasługi odnośnie budowy boiska ma również Krzysztof Syc.

Następnie pani Kolbusz zamieszkała w Juszczynie nr 113 zgłosiła źle wykonany przez firmę wynajętą przez RZGW w Żywcu narzut kamienny. Poinformowała, że zniszczono jej ogródek i prace nie zostały wykonane w sposób fachowy. Wójt odpowiedział, że będzie rozmawiał z panią Kąkol z RZGW w tej sprawie.

Przewodniczący Piotr Piela wyraził opinię, że na każdym odbiorze inwestycji powinien być obecny Wójt, po później okazuje się, że często są jakieś niedoróbki, które są ukrywane przez firmę np. jak to miało miejsce w przypadku budowy kanalizacji przez firmę Machnik. Często co innego mówi firma wykonująca inwestycję, a co innego mieszkańcy.

Pani Pawlus zwróciła uwagę, że dużo działek w Juszczynie nie jest wykaszanych. Padła propozycja, żeby Gmina wykosiła te działki i obciążyła właścicieli. Wójt odpowiedział, że można podejmować tylko działania zgodne z przepisami i w takim przypadku przeprowadzić pełne postepowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji. To trwa, ale nie możemy wjechać na cudzy grunt bez przeprowadzenia pełnego postępowania.

Pan Homa zwrócił uwagę, że radni powinni prowadzić dokumentację pisemną ze swojej działalności i ze spraw, które zgłaszają im mieszkańcy. Zapytał też, czy mogą się połączyć gospodarstwa w np. 3 większe, by pozyskiwać środki unijne. Wójt odpowiedział, że oczywiście, ale musi to być inicjatywa ze strony gospodarzy a nie Wójta czy Urzędu Gminy. Wójt dodał, że w czwartek był na wyjeździe biznesowym, gdzie spotkał się z przedstawicielami poważnej firmy, która by mogła zainwestować w strefie ekonomicznej. Takie inwestycje są szansą dla Naszej Gminy na pozyskanie pieniędzy z podatków oraz na miejsca pracy. Pan Wójt poinformował, że każdego mieszkańca jest gotowy przyjąć na swoim dyżurze w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 16.00.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że często zastanawiamy się jak wydać parę tyś. zł, a w przypadku śmieci musimy dopłacić 400 tyś. zł. Dodał, że zawarta w poprzednim roku umowa na śmieci jest niekorzystna i zawiera błędy. Grupa 6 radnych poprzedniej kadencji nie godziła się na to, ale poprzedni wójt i tak podpisał tę umowę. Żeby w przyszłości uniknąć problemów finansowych została powołana spółka komunalna. Przypomniał również o zbliżających się wyborach parlamentarnych i dodał, że dużo nowych środków do pozyskania z Unii Europejskiej jest jakby zamrożona na ten okres bo nie wiadomo kto będzie za parę miesięcy rządził w Polsce. Z sali padło pytanie o ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe są oznakowane, ale pani Sekretarz gminy źle je wytyczyła, bo biegną one po terenach prywatnych i nie można w związku z powyższym pozyskać na ich utrzymanie środków zewnętrznych. Przewodniczący pochwalił natomiast ścieżkę spacerową i trasę rowerową wytyczoną przez koło PTTK Globroter z Brzuśnika na Słowiankę przy udziale radnego Stanisława Gołka z Brzuśnika.

Na zakończenie zebrania Sołtys zwrócił uwagę na niską frekwencje na zebraniu. Zastanawiał się nad przyczynami tego stanu rzeczy. Czemu w sobotę na hołdymasie był tak niewiele osób. Przewodniczący Piela uważa, że to dlatego, że ludzie chcą na zebraniach usłyszeć prawdę, a nie obietnice.

Następnie Sołtys zakończył zebranie i podziękował za przybycie gościom i mieszkańcom.